TAN Afdeling Oost  logoOost

Opening

Voorzitter Frans Koop heet iedereen welkom en gaat direct door naar punt 2 van de agenda.

Ingekomen stukken

Er zijn afmeldingen ontvangen van Rita Vlugt, Frank en Hilda Nobel, Jan-Erik Plettenburg, André Meilink, Okke Bouwman, en Frits Slijp. Bob Diepeveen merkt op dat de uitnodigingen voor de vergadering door de evenementencommissie zijn verstuurd en dat daar ook de afmeldingen binnen moeten komen.

 

Notulen ALV 15 januari 2017

n.a.v. pagina 1 heeft Alphons Meijer de volgende opmerkingen, zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding voor de gezelligheidsmiddagen? Het bestuur zou dit evalueren. Is dit gebeurd? Neen er is niet per evenement geëvalueerd. Wel is er bij de gezelligheidsmiddag bij de fam. Koop vanwege de grote opkomst een extra bedrag uitgekeerd. Alphons memoreert dat er meerdere bijeenkomsten zijn geweest met een grote opkomst en waar de kosten ook zijn opgelopen en waarvoor geen extra bedrag ter beschikking is gesteld. De vraag is of de € 50,00 bijdrage nog voldoende is. Maar de vergoedingen moeten wel gelijk zijn. Gelijke monniken gelijke kappen. Paul van Tongeren sluit zich aan bij het betoog van Alphons. N.A.V. het gesprek tussen de kascommissie en de penningmeester hierover is er door het bestuur beloofd om in de eerstkomende bestuursvergadering hierover een besluit te nemen en die vervolgens kenbaar maken aan de leden. De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist.

Bestuurswisseling

Henk Tijms heeft zijn functie al secretaris van de afdeling zonder verdere reden neergelegd en ook zijn lidmaatschap van TAN opgezegd.

Wij hebben Rita Vlugt bereid gevonden zijn functie over te nemen. Zij wordt met een luid applaus verwelkomd. Helaas is zij afwezig, maar Alphons zal het applaus aan haar overbrengen.

Algemene beschouwing voorzitter

André Meilink heeft voor de afdeling een boekje samengesteld met alle praktische informatie over de afdeling en ook het jaarprogramma is daarin opgenomen.  De bedoeling is dat dit boekje jaarlijks zal worden uitgegeven. Voeding vanuit de leden wordt op prijs gesteld.

100 jaar Citroën wordt gevierd op het Eiland Mourik. In het clubblad Traxion wordt een ieder op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Dit jaar hebben wij ons als afdeling gepresenteerd bij het oldtimerfestival Boekelo, wat een enorm succes was. De voorzitter stelt voor om dit jaar ook weer deel te nemen aan dit evenement.

Het jaarfeest 2017 georganiseerd door de afdeling Oost was ook een groot succes. In 2019 moet onze afdeling de ALV van TAN organiseren en er wordt gezocht naar een mooie locatie, het liefst in het westen van de afdeling i.v.m. de landelijke bereikbaarheid.

Nieuwe leden

André Meilink, Dirk Averes, S.B. Waardenburg en Dick Bouman. Opzeggingen: John Huiskes, Joke van der Veen, Henk Tijms en S.B. Waardenburg.

Financieel verslag

Het financiële overzicht van het afgelopen jaar is aan alle leden toegestuurd, hierop is één wijziging gekomen door een storting van €1000 van de landelijke penningmeester. Er zit op dit moment zo’n € 2800 in kas en er is dus ruimte om investeringen te doen. Mochten er ideeën zijn bij de leden dan hoort het bestuur dit graag.

Kascommissie

Robert van Doorn en Paul van Tongeren hebben de cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.

Alphond Meijer heeft nog een vraag betreffende de begroting, hij wijst op de verschillen in de bijdrages van de gezelligheidsmiddagen en met name de bijdrage van    € 0,00 voor de onthulling van het kunstwerk. De reden hiervan was de omschrijving van de evenementencommissie ‘een Amerikaans/Frans feest, iedereen zorgt zelf voor drank en hapjes. Ook dit punt wordt in de eerst komende bestuurvergadering besproken.

 De evenementencommissie

Rie te Selle geeft en overzicht van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het is overbodig deze hier nogmaals te herhalen. Bob Diepeveen geeft een overzicht van het programma 2018 welke ook is opgenomen in het informatie boekje 2018.

n.a.v. het evenement op 26 mei de onthulling van het kunstwerk “Traction sans Frontières’ vraag Alphons Meijer het woord, hij heeft met dit kunstwerk ook te maken met de Gemeente Borne die hebben gevraagd het kunstwerk eerder te onthullen te weten op 15 april, een grote feestdag in Borne. Alphons heeft toegezegd dit te zullen proberen. De clubopening blijft gewoon op 26 mei staan.

Bezoek Kopenhagen

Bob Diepeveen vertelt over de mogelijkheden om weer een afdelingsreisje te plannen, dit keer naar Kopenhagen. Binnenkort zal de officiële uitnodiging verstuurd worden. Er wordt dan een aanbetaling van €100 p.p. gevraagd.

Technische commissie:

Hans ter Heijne krijgt het woord, de technische ochtenden en ontwaaksleutelochtend zijn geregeld. Het secretariaat zorgt voor verdere uitnodigingen. Er wordt nog eens benadrukt dat wij beter naar de technische staat van onze auto’s moeten kijken, het thema van de technische bijeenkomsten moet zijn de veiligheid van de auto.

Commissie verjonging

met name de landelijke cursus techniek heeft vele jonge deelnemers. Er worden instructievideo’s gemaakt over het gebruik van speciaal gereedschap etc.

Webmaster

 Laurens Drapers neemt afscheid als webmaster en krijgt een flesje wijn als dank voor alle jaren dat hij deze functie heeft vervuld

De zoon van Frans en Mirjam Koop, Coen, zal het webmasterschap overnemen. T.z.t. zal André Meilink zich hiervoor inzetten.

Rondvraag

Mariska ter Heijne vraagt of het bedankje aan bestuurs- en commissieleden weer ingevoerd kan worden als blijk van waardering voor het werk dat gedaan wordt. Ze krijgt applaus. Het punt wordt in een komende bestuursvergadering meegenomen. Stef Smit vraag of in het nieuwe informatie boekje ook de namen van onze echtgenotes staan. Het lijkt Stef makkelijk om ook de namen van de dames  in het boekje op te nemen. Het bestuur zal zien of dat in een komend informatieboekje mogelijk is.

Alphons Meijer vraagt om ook emailadressen en telefoonnummers in de ledenlijst op te nemen.

Frans Koop doet een oproep aan de aanwezigen om leuke anekdotes in te sturen naar de Traxion voor het “TRACJE”

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 Actiepunten:

  •  Protocol en vergoeding gezelligheidsmiddagen
  •  Begroting evenementen 2018 aanpassen
  •  Herinvoering presentjes voor bestuurs- en commissieleden

Agenda

Februari 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Wie is er online

We hebben 229 gasten en geen leden online

tsescorts.com